مژده به دوست داران تخیل علمی و ادبیات علمی تخیلی
نخستین شماره از فصل نامۀ تخصصی داستانهای علمی تخیلی «فصل علم و خیال» منتشر شد. این فصلنامه، یک مجلۀ الکترونیکیه و در قالب فایل PDF هر سه ماه یک بار منتشر میشه و کاری از دوست عزیزم محمد علیزاده هست و به تنهایی تهیش کردن.


می تونین این مجله از لینکهای زیر دانلود کنین: