شمارۀ دوم فصلنامۀ تخصصی داستان‌های علمی‌تخیلی «فصل علم و خیال» به زودی (تیرماه) منتشر خواهد شد.
همراه با داستان‌هایی از
ایندو بایندر
آیزاک ازیموف
رابرت هاینلاین
تئودور استورجن
سعید سیمرغ (این حقیر)