چهارمین شماره از مجلۀ الکترونیکی فصل علم و خیال منتشر شد.
با داستان‌هایی از آلفرد بستر، آیزاک ازیموف، آورام دیویدسن
و چند مقالۀ خواندنی دیگر